Rólunk
Az intézmény (korábbi nevén: XII. ker. Családterápiás és Családsegítő Központ) 1991 őszén létesült, három fő célkitűzéssel: Az elmúlt évek során az intézmény funkciói, feladatai szakadatlanul bővültek. 1997-től – a Gyermekjóléti Központ létrehozásával - vállalta a gyermekjóléthez kapcsolódó célok és feladatok megvalósítását. 2004-től elkezdődött a kerületben élő pszichiátriai betegek közösségi gondozása, és 2005-ben megnyílt a pszichiátriai sérültek nappali ellátó intézménye, a Félsziget Klubház. 2011 júniusában nyílt meg az Ifjúsági Közösségi Tér, a kerületünkben lakó és/vagy itt tanuló 13-18 éves fiatalok számára.

A fenti alapfeladatok keretében az intézmény számtalan szociális, gyermekjóléti, ifjúsági, közösségi pszichiátriai, pszichológiai és mentálhygiénés szolgáltatást biztosít a kerületben élő lakosság (egyének, házaspárok, családok, gyermekek, fiatalok) számára. Fenntartója Budapest Hegyvidék XII. kerület Önkormányzata. A szolgáltatások túlnyomó részét a kerület lakói önkéntesen és ingyenesen vehetik igénybe.

Az intézmény Alapító Okirata letölthető itt:


Működési filozófiánk


Ne csak halat, hanem hálót is …
Intézményünk célja és feladata a kerületben élő rászorulók – felnőttek, gyermekek és családok – különféle természetű, saját erőből nehezen megoldható gondjainak az enyhítése. Senki nem szeret „rászoruló” lenni; ez méltatlan állapot, a rászoruló ember pedig mindig kiszolgáltatott. Köztudott: az éhezőn nem (csak) a hal segít, sokkal inkább a háló… A segélyezéseket és szolgáltatásokat csak eszköznek tekintjük a fő cél érdekében: ami magának a rászorultságnak az enyhítése vagy megszüntetése.

Nem csak a test, hanem a lélek is …
Tisztában vagyunk azzal, hogy a rászorultságot kiváltó gondok igen szerteágazóak, sokféle természetűek lehetnek, az anyagi gondoktól, foglalkoztatási vagy egészségügyi problémáktól kezdődően a családi, kapcsolati, gyermeknevelési problémákon keresztül a legbensőbb személyes, lelki problémákig. Az is mindennapi tapasztalat, hogy különféle természetű problémáink egymással összefüggnek.
     Olyan szolgáltatásokat igyekszünk nyújtani, melyek képesek segíteni a családokat terhelő szociális-egzisztenciális problémákon, ugyanakkor tekintetbe veszik az emberi és belső családi gondokat, és segíteni tudnak a pszichés jólétet érintő problémákon is. Meggyőződésünk szerint hatékony segítségnyújtás csak e negatív irányba forduló folyamatok együttes kezelésével lehetséges.

Nem csak az ember, hanem a családjában élő ember …
Alapgondolatunk, hogy ami az egyes embernek segít, az családjának is javára válik, és fordítva, ha egy családnak segítünk, akkor a benne élő egyes embereknek is „jobb lesz”.
Ez persze inkább csak idea. Azt a meggyőződésünket fejezi ki, hogy - ha egy bármilyen okból rászoruló embernek segíteni akarunk - ezt úgy tehetjük a leghatékonyabban, ha a családjával is szóba állunk, és a segítési folyamat kimunkálásába az egész családot, az összes érintettet sikerül bevonni. A család ereje így megsokszorozódhat (és lehet, hogy már nem lesz benne „rászoruló”, nem lesz szükség külső segítségre).


Összefoglalva:

Működési filozófiánk leglényegesebb mondandója, hogy a segítségnyújtásunk középpontjában nem a “probléma”, hanem az ember áll; még pontosabban a családjában élő ember.
Az ember mindig más vagy több, mint egy-egy adott problémája. Ez a “más” és “több” az, amire alapozhatunk: amire támaszkodva reménykedhetünk abban, hogy sikerül megoldani egy mégoly megoldhatatlannak látszó problémát.
A fentiek jegyében olyan együttműködésre törekszünk, ami a konkrét szociális juttatások, támogatási formák biztosításán túl az egyes személyek és családok saját problémamegoldó képességét is tekintetbe veszi és támogatja. A cél az, hogy - mozgósítva a közösségi forrásokat és a családi együttesben rejlő erőket - olyan módon támogassuk az egyes emberek és családok működését, hogy problémáikon, amennyire csak lehetséges, önerejükből úrrá lehessenek, és ne legyenek többé “rászorultak”; hanem emberként, párként, családként vagy éppen gyermekként végre önmaguk lehessenek.

                                                                           ***

Valamennyi szolgáltatásunkra érvényes, hogy érdemi sikert csak klienseinkkel együttműködve tudunk elérni. A bizalmi együttműködés záloga és feltétele az önkéntesség és a teljes körű titoktartási kötelezettség: az együttműködés során tudomásunkra jutott bármilyen információt csak klienseink kérésére, tudtukkal és beleegyezésükkel szolgáltathatunk ki.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai a fenti szemléletmódból adódó feladatok megoldásához megfelelő képzettséggel és tapasztalatokkal rendelkeznek: családdinamikai képzettséggel rendelkező szociális munkások, gyermekjóléti szakemberek, pszichológusok, pszichiáter, jogász, fejlesztő pedagógus, egyéb szakemberek.

Az intézmény Szakmai Programja letölthető itt:


Szervezeti felépítés


XII. kerületi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatának egyik intézménye. Felettes szerve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodája. Működésének törvényi hátterét a szociális és gyermekvédelmi törvény, ill. helyi rendeletek biztosítják. Fenntartását -kötelező feladatként, az állami normatívák felhasználásával- a kerületi Önkormányzat finanszírozza. Ellátási területe Budapest XII. kerülete (kivétel a Pszichiátriai Betegek Nappali és Közösségi Ellátó Intézménye, melynek ellátási területe 20l6-től fovárosi illetékességűvé vált). Az intézmény szolgáltatásait a területi ellátottak ingyenesen vehetik igénybe.

Az intézmény szerteágazó feladatköreit öt alegység keretében látja el:
   - Családsegítő és Gyermekjóléti Csoport
   - Gyermekvédelmi Csoport
   - Mentálhygiénés Csoport
   - „Félsziget” Klubház (Pszichiátriai Betegek Nappali és Közösségi Ellátó Intézménye)
   - Ifjúsági Közösségi Tér


A Családsegítő és Gyermekjóléti Csoport feladata
család- és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítása, melyek részben a problémás helyzetbe került egyénekkel, vagy családokkal folytatott közvetlen esetmunkára, részben pedig az egyénekkel és családokkal kapcsolatban lévő intézményekkel való együttműködésre irányulnak. A csoport kiernelt feladata azon probléma típusok ellátása, melyek fokuszában a gyermekveszélyeztetés valamilyen formája áll.

A Gyermekvédelmi Csoport feladata:
elsődlegesen a hatósági beavatkozást igénylő esetek kezelése és koordinálása. Ezen túl speciális szolgáltatásokat is szervez: ilyenek a kapcsolattartási ügyelet, a készenléti ügyelet és a kórházi szociális munka.

A Mentálhygiénés csoportot
mentálhygiénés szakemberek (pszichológusok, pszichiáter) alkotják. Munkájuk két irányú: egyrészt konzulensként segítik az intézmény különböző részlegeben dolgozó szociális munkásoknak a kliensekkel (egyénekkel, családokkal) végzett munkáját; másrészt a kliensek számára közvetlen mentálhygiénés ellátást - egyéni, párkapcsolati, családi tanácsadást, konzultációt, terápiát - biztosítanak.

A „Félsziget” Klubház (Pszichiátriai Betegek Nappali és Közösségi Ellátó Intézménye)
öntevékenységre is épülő, csoportos programok szervezését és lebonyolítását vállalja, elsősorban a XII. kerületben élő, különböző pszichiátriai problémában érintett emberek számára. A klubszerűen működő szolgáltatás mellett a pszichiátriai betegségben szenvedők közösségi gondozása úgyszintén a Klubház vállalt feladatai közé tartozik. Ennek során a pszichiátriai betegségben szenvedő klienssel kötött egyéni szerződés keretében szociális, családi és pszichés támogatást biztosítanak, segítik őt mindennapi életvitelében, egészségi állapotának javításában, a társadalomba való reintegrációban.
Az intézményrész ellátási területe 2016-tól az egész főváros területére kiterjed.

Az Ifjúsági Közösségi Tér
elsősorban a kerületben élő és/vagy itt tanuló 13-18 év közötti fiatalok számára kínál ingyenes lehetőséget az ismerkedésre, a közösségé formálódásra, a szociális és életviteli kompetenciák fejlesztésére valamint a szabadidő strukturált eltöltésére.

                                                                           ***

Kerületünkben az öt alegység helyileg részben elkülönülten, de szoros szervezeti és funkcionális együttműködésben látja el feladatait.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata letölthető itt:

                                                                           ***